INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS lencas.lt NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Lencas“, Įk:182918244,  Sausinės g. 2, Sausinės k., LT-54312 Kauno r. (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Internetinės parduotuvės „lencas.lt.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, nurodydamas teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).

2.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

2.6. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ar „Užsakyti“ bei pats apmoka už prekes.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.3. Užsakymas pradedamas vykdyti po apmokėjimo. Iš karto po apmokėjo klientas gaus užsakymo patvirtinimą el. paštu, kurį nurodė atlikdamas mokėjimą.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje Parduotuvėje lencas.lt laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve lencas.lt sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 14 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.

4.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.

5.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

5.5. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM.

6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą parduotuvėje esančią esančią informaciją.

6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.

6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes naudodamasis elektronine bankininkyste per savo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą arba atlikti mokėjimą kortele.

6.6.Neapmokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas, UAB „Lencas“ turi teisę neįspėjus iš anksto anuliuoti užsakymą.

6.7. Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją.

7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4. Prekės pristatomos ne vėliau nei per 4 darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos.

7.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.

7.6. Į pristatymo kainą nėra įskaičiuota prekės iškrovimo kaina, kai siuntos svoris didesnis nei 30 kg. Už šią paslaugą apmoka Pirkėjas.

7.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

7.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo sumokėti 100 eurų baudą ir atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos patyrė Pardavėjas dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.

7.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Garantija

8.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.

8.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas gali grąžinti prekes pardavėjui adresu (Sausinės g.  2, Sausinė,Kauno rajonas ,LT 54312) per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau nei per 14 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, apie pirkimo atsiskaitymą informuojant Pardavėją raštu (info@Lencas.lt) Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos į pirkėjo sąskaitą.

9.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.

9.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Elektroninės parduotuvės parduotuve.Lencas.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.